Kiedy pełna księgowość a książka przychodów i rozchodów?

Kiedy pełna księgowość a książka przychodów i rozchodów?

Kiedy pełna księgowość a książka przychodów i rozchodów? Prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie ściśle wiąże się z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. Właściciel firmy może skorzystać z uproszczonej księgowości i rozliczać się według księgi przychodów i rozchodów lub księgowości pełnej i prowadzić rozliczenia na podstawie ksiąg handlowych. Wybór najlepszej formy jest na pewno trudny, wymaga znajomości zapisów polskiego prawa podatkowego i gospodarczego. Jeżeli przedsiębiorca jest laikiem w tej dziedzinie powinien powierzyć prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu, dzięki czemu uniknie błędów, niedotrzymania terminów oraz innych problemów.

Kiedy zdecydować się na księgę przychodów i rozchodów?

KPiR należy do form księgowości uproszczonej, jej prowadzenie jest dość proste dla osób, które znają podstawy rozliczeń firm. Jeżeli nie, mogą zawsze skorzystać z usług biura rachunkowego, trzeba tylko gromadzić dokumenty zakupu i sprzedaży. Księgowy poinformuje o sposobie rozliczeń oraz ich podstawie.To księgowość odpowiednia dla jednoosobowych działalności gospodarczą lub spółek: cywilna i jawna osób fizycznych, partnerska, socjalna. Z księgowości uproszczonej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali przychód mniejszy niż 2 000 000 euro.  

Księgowość uproszczona a księgi rozchodów i przychodów

Zaletą rozliczeń na podstawie KPiR są proste zestawienia przychodów i kosztów. Co przedstawia księga przychodów i rozchodów? Majątek firmy, który jest podawany wybiórczo, nie ma informacji o źródłach finansowania, na które składa się własny kapitał, kredyty i pożyczki.

W przypadku majątku przedsiębiorstwa do obowiązkowych ewidencji należy:

 • Środki trwałe podlegające amortyzacji.
 • Wyposażenie, to znaczy urządzenia o niższej wartości.

W księdze i prowadzonych ewidencjach nie ma danych o takich elementach majątku jak:

 • Należności handlowe
 • Zobowiązania handlowe
 • Zapasy magazynowe.

Przedsiębiorstwa będące podatnikami VAT, są zobowiązane do ewidencji VAT, a dokładnie chodzi o korzystanie z prywatnego samochodu tzw. ewidencji przebiegu. Ważną zaletą księgowości uproszczonej jest niski koszt usług biura rachunkowego, które prowadzi rozliczenia według KPiR. Najczęściej jest on uzależniony dla wykonanych operacji księgowych oraz ich skomplikowania. Każdy przedsiębiorca, który pragnie skoncentrować się na budowaniu potencjału swojej firmy powinien przekazać prowadzenie księgowości w ręce profesjonalistów. To nie znaczy, że nie warto znać podstaw tzw. małej księgowości, taka wiedza jest niesłychanie przydatna przy rozmowach biznesowych i wykonywaniu analiz finansowych.

Przychody z działalności firmy muszą być zaliczone do konkretnej kategorii:

 • Wartości sprzedanych towarów i usług
 • Pozostałe przychody.

Na rozchody natomiast składają się następujące elementy:

 • Koszty poniesione na wynagrodzenia dla pracowników oraz pozostałe
 • Zakup materiałów i towarów na podstawie cen zakupu łącznie z ich kosztami ubocznymi.

Pełna księgowość – księgi handlowe, dla kogo jest przeznaczona

Firmy będące spółkami z.o.o., spółkami cywilnymi, komandytowymi i komandytowo-akcyjnymi prowadzą księgowość na podstawie ksiąg handlowych, czyli tzw. księgowość pełna. Obowiązek księgowości pełnej ciąży na właścicielach, którzy uzyskali przychody (netto) wyższe niż 2 000 000 euro.To jest trudna dziedzina rachunkowości i jej prowadzenie jest powierzane księgowym z biura rachunkowego. Dlaczego? Rzetelne prowadzenie ksiąg wymaga specjalnej wiedzy i zachowania wszelkich standardów księgowych, które wynikają z różnych ustaw, interpretacji i rozporządzeń. Księgowość pełna zapewnia znacznie więcej informacji na temat działalności danej firmy.

Ewidencja KPiR przychodów i kosztów to jak rachunek zysków i strat powstający na bazie ksiąg rachunkowych. Natomiast bilans uzyskiwany na podstawie pełnej księgowości, dostarcza dość szczegółowych danych na temat majątku trwałego i obrotowego (np. należności, gotówka). Ponadto uwidacznia poziom źródeł finansowania firmy, chociażby. ZUS, VAT.

Ważne dla przedsiębiorców

Każdy przedsiębiorca, który korzystał z KPiR (księgowość uproszczona) a przekroczył powyższy limit w poprzednim roku lub zamierza prowadzić jedną z w/w spółek będzie zmuszony do prowadzenia księgowości pełnej. Nakłada to na przedsiębiorcę więcej obowiązków wynikających z ewidencji wykonywanych w firmie operacji gospodarczych.

Dokładne księgi rachunkowe muszą zawierać:  

 • Księga główna i pomocnicza
 • Dzienniki
 • Ewidencję obrotów oraz sald kont zarówno z księgi głównej jak i pomocniczej    
 • Wykaz wszystkich pasywów i aktywów.

Innym obowiązkiem nałożonym na przedsiębiorcę będzie opracowanie sprawozdań finansowych. A składa się na nie: rachunek zysków oraz strat, bilans, dodatkowe dane mające znaczenie dla tego sprawozdania.

Która z form księgowości jest korzystniejsza?

Księga przychodów i rozchodów jest prosta i łatwiejsza w prowadzeniu, dlatego koszt skorzystania z usługi biura rachunkowego będzie niższy. Jednak skorzystanie z KPiR jest obwarowane pewnymi czynnikami. Na korzyść prowadzenia księgowości pełnej przemawia fakt, że księgi rachunkowe oparte są na znacznie dokładniejszej dokumentacji a to powoduje, że właściciel firmy posiada wyraźniejszy obraz sytuacji swojego przedsiębiorstwa i może efektywniej zarządzać.

Posted in Bez kategorii.