DORADZTWO PODATKOWE

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Doradca podatkowy musi posiadać wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym, każdy doradca obowiązkowo jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu, każdy doradca ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego.

 • czynności doradztwa podatkowego obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu OC,
 • doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa,
 • czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień; prowadzenie ksiąg i innych ewidencji
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
 • sporządzana przez doradcę dokumentacja jest podpisana jego nazwiskiem, z podaniem identyfikujących go danych, co daje pewność gwarancji odpowiedzialności doradcy,
 • doradca podatkowy może występować jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym i kontrolnym przed organami skarbowymi, a także w postępowaniu administracyjnym przed NSA, wraz z możliwością wniesienia kasacji,
 • doradca podatkowy może pomóc w korzystaniu z funduszy unijnych i wskazać inne możliwości związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG DORADCY PODATKOWEGO?

Doradca podatkowy pomoże odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych.

Po 1989 r. na wszystkich podatników został nałożony obowiązek samoobliczania i samowymiaru podatku, który do tej pory spoczywał na administracji podatkowej.

W konsekwencji oznacza to, że każdy podatnik musi sam stosować prawo podatkowe i ponosi za to odpowiedzialność.

Z doradcą podatkowym znajdziecie Państwo swoje miejsce na rynku zjednoczonej Europy. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało rewolucję w systemie prawnym naszego kraju, ukazując jednocześnie pewne możliwości, o których porozmawiać można z doradcą podatkowym.

Doradca podatkowy to gwarancja bezpiecznego rozwoju Państwa firmy. Współpraca z doradcą podatkowym zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju firmy.

W warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej.

Doradca podatkowy podpisuje się i podaje swój numer wpisu na listę doradców na deklaracjach i zeznaniach podatkowych, przez 5 lat przechowuje kopie sporządzonych przez siebie dokumentów, a w razie błędu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę.

DORADCA PODATKOWY W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM

Kluczowe jest, aby podatnik był aktywny w toku kontroli podatkowej, kontroli skarbowej czy w postępowaniu podatkowym. Znacznie łatwiej wykorzystać zasadę czynnego udziału w postępowaniu, jeśli kontrolowany podmiot reprezentowany jest przez doradcę podatkowego specjalizującego się w prawie podatkowym

Co do zasady procedura kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego określona jest w Ordynacji podatkowej. Tylko bardzo dobra zna­jomość obowiązujących przepisów i procedur  pozwala należycie chronić intere­sy podatnika. Trudno wyobrazić sobie skuteczne uczestniczenie w kontroli bez gruntownej znajomość przepisów podatko­wych regulujących jej przedmiot (np. podatek dochodowy od osób prawnych czy podatek VAT). Nie sposób sądzić, że każdy podatnik biegle porusza się wśród tych prze­pisów, dlatego też naturalnym jest, że potrzebuje profesjonal­nej pomocy. Tak jak w sprawie kar­nej czy rodzinnej każdy z nas zwróci się do adwokata, w sprawie gospodarczej – do radcy prawnego, tak w sprawie podatkowej podatnik powinien zwrócić się do doradcy podatkowe­go, który specjalizujące się w reprezen­tacji podatników wobec organów podatkowych.

KIM JEST DORADCA PODATKOWY?

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996r.

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji - wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy musi być nieskazitelnego charakteru a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

RADY DLA KLIENTÓW

 1. Prowadzenie obsługi prawno-podatkowej nie jest czynnością jednostronną wykonywaną tylko przez doradcę podatkowego. Doradca zrobi wszystko, aby sprawy Państwa firmy były prowadzone fachowo, ale nie osiągnie nić, jeśli Państwo nie będziecie mieli czasu na współpracę. Aby zoptymalizować działalność podatkową, doradca musi na bieżąco otrzymywać informacje mające wpływ na cały proces.
 2. Jeżeli brakuje Państwu czasu na kontakty z kancelarią, proszę wyznaczyć osobę odpowiedzialną w Państwa firmie. Należy wówczas przedstawić doradcy sugestie i zakres, w jakim będzie mógł liczyć na pełnomocnika oraz należy wskazać, jakie sprawy powinny być konsultowane z Państwem.
 3. Terminowe dostarczanie dokumentów do kancelarii to podstawa. Tylko wtedy doradca będzie mógł w odpowiednim czasie zareagować czy skorygować niektóre rozwiązania, a przez to zaoszczędzić Państwa pieniądze. Terminy urzędów skarbowych są nieprzekraczalne, a ich niedotrzymania wiąże się z sankcjami dla podatnika. Przynosząc dokumenty w ostatniej chwili, utrudnia się pracę doradcy. Zaufaj naszym standardom – odbieramy dokumenty od klientów
 4. Dostarczane do kancelarii faktury i dokumenty muszą być dobrze opisane (np. kupując środek trwały należy zaznaczyć, gdzie on będzie użytkowany, w jakim celu itp.) Podczas wizyty w kancelarii można skonsultować pewne decyzje, uzyskać poradę, oszacować ryzyko określonego działania.
 5. Konsultujcie Państwo z doradcą ważne decyzje, inwestycje związane z kosztami, przed przystąpieniem do realizacji umów. Doradca wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie z podatkowego punktu widzenia i podpowie, jaki wariant wybrać (termin rozpoczęcia inwestycji, decyzje kredytowe, zakupy leasingowe, remont, modernizacja).
 6. Jakość obsługi, a tym samym optymalizacji podatkowej firmy, zależy od dobrej współpracy między klientem a doradcą. Jeżeli planujecie Państwo inwestycję, poproście doradcę o radę. Nie zostawiajcie ważnych spraw na ostatnią chwilę. Wzajemne zaufanie jest podstawą udanej współpracy

TAJEMNICA ZAWODOWA DORADCY PODATKOWEGO – GWARANCJA NIEZALEŻNOŚCI

Doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu. Doradca podatkowy nie może być przesłuchiwany jako świadek co do faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek, o którym mowa w ust. 1, chyba że został zwolniony od tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawami. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych przez doradcę podatkowego oraz przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1, w zakresie wykonywania przez te osoby czynności doradztwa podatkowego.

Doradca podatkowy jest zobowiązany również postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.

(Źródło KIDP)