Pełna księgowość - jak uniknąć?

Pełna księgowość – jak uniknąć?

Pełna księgowość – jak uniknąć? Prowadząc własną firmę trzeba wybrać formę prowadzenia księgowości a musi być ona dostosowana do wielkości firmy i osiąganych przez nią przychodów. Małe i średnie firmy korzystają z księgowości uproszczonej, natomiast większe takie jak spółka z.o.o. z księgowości pełnej. Różnice między nimi są znaczne, rozliczanie przedsiębiorstwa na podstawie książki przychodów i rozchodów, ryczałtu i karty podatkowej jest dużo łatwiejsze i tańsze. Dlatego przedsiębiorcy, który są zobligowani do przejścia na pełną księgowość myślą o tym jak tego uniknąć. Czasami są niestety na to skazani, ponieważ prowadzenie danej formy księgowości jest regulowane przez przepisy prawa rachunkowego.

Pełna księgowość jak uniknąć przejścia na tą formę rozliczeń?

Limit przychodów, którego przekroczenie zobowiązuje przedsiębiorstwa do przejścia na pełną księgowość to uzyskanie w poprzednim roku obrotowym przychodu wyższego niż 2 000 000 euro. Kurs tej waluty jest przeliczany na podstawie średniego kursu NBP, który zostaje ogłoszony w pierwszy dzień roboczy października w danym roku.To właśnie po zmianie limitu, część właścicieli firm jest zmuszonych przejść z uproszczonej księgowości na księgowość pełną. Aby uniknąć rozliczeń na postawie zasad księgowości pełnej nie można przekroczyć wskazanego wyżej limitu.

Każdy przedsiębiorca korzystający z usług biura rachunkowego nie musi zmagać się z takimi problemami, ponieważ księgowi cały czas kontrolują finanse klienta i wiedzą, jakie działania należy podjąć. Dokonują analiz finansowych i przedstawiają ich efekt przedsiębiorcy, który decyduje czy dany próg podatkowy chce przekroczyć. Optymalizacja podatkowa jest możliwa, jeżeli firma spełnia określone wymogi, dlatego warto korzystać ze wsparcia doradcy podatkowego.   

Kto jest zobowiązany do prowadzenia księgowości pełnej?

Do prowadzenia ksiąg handlowych zobligowane są spółki akcyjne, spółki z.o.o. a także komandytowe i komandytowo-akcyjne. Nie mają z tym wspólnego jakiekolwiek limity przychodu. A jak jest w przypadku innych rodzajów działalności. Osoby fizyczne, spółki partnerskie, spółki jawne i cywilne osób fizycznych będą zobowiązane do rozliczeń na podstawie księgowości pełnej, w jednym przypadku. Chodzi o sytuację, gdy ich przychód netto uzyskany ze sprzedaży towarów i operacji finansowych wyniósł, co najmniej 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy. W innej sytuacji, gdy uzyskali przychody niższe prowadzenie księgowości pełnej jest dobrowolne. Jakie przepisy regulują te zasady? Wynika to ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i rachunkowości.

Jak przejść na pełną księgowość?

Prowadząc działalność gospodarczą na zasadzie księgi przychodów i rozchodów i stając przed koniecznością przejścia na księgowość pełną przedsiębiorcy muszą spodziewać się konieczności wypełnienia wielu formalności. Ważne! Nie ma możliwości przejście z uproszczonej księgowości na pełną księgowość w czasie trwania roku podatkowego, należy poczekać do początku kolejnego roku obrotowego.

Jakie kroki trzeba podjąć, aby przejść z KPiR na księgowość pełną?

  • Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów, które wiąże się z konieczności wykonania spisu z natury materiałów, towarów, półproduktów itd. a następnie podsumowanie tego w księdze.
  • Przygotowanie polityki rachunkowości przedsiębiorstwa, a powinna ona określać na przykład rok obrotowy, sposób prowadzenia ksiąg, sposoby wyceny aktywów i pasywów. Dokładniej ma to na celu wybór konkretnego programu komputerowego, zasady prowadzenia analityki i klasyfikacji zdarzeń.
  • Otwarcie ksiąg rachunkowych, czyli sporządzenie inwentarza stanowiącego pierwszą księgę i będące podstawą do następnych. Czym jest inwentarz? To inaczej to spis aktywów i pasywów łącznie z ich wyceną.
  • Przygotowanie bilansu otwarcia na bazie przygotowanego inwentarza.

Otwarcie pełnych ksiąg handlowych musi nastąpić w ciągu 15 dni od rozpoczęcia się roku obrotowego (do 15 stycznia). Niezbędna będzie także aktualizacja danych związana z rodzajem prowadzonej ewidencji rachunkowej. Wygodnie jest tego dokonać w CEiDG lub przy użyciu druku NIP-2.

Co trzeba wiedzieć o pełnej księgowości?

To najbardziej złożona metoda rozliczeń przychodów firmy. Inaczej niż w przypadku małej księgowości, każda transakcja musi zostać prawidłowo zarejestrowana. Z czym związana jest taka szczegółowość? Pełna księgowość dedykowana jest dużym przedsiębiorstwom, osiągającym znaczne dochody, obracających znacznymi kwotami. Aby przeciwdziałać nieuczciwym operacjom finansowym, państwo domaga się od przedsiębiorstw lepszej przejrzystości. Do tego celu ma służyć pełna księgowość, z której mogą skorzystać organa państwowe oraz podmioty związane z danym przedsiębiorstwem (inwestorzy, udziałowcy).

Kiedy księgowość pełna jest obowiązkowa?

  • W przypadku spółek handlowych, funduszy celowych i zakładów budżetowych
  • Gdy dana jednostka funkcjonuje na podstawie przepisów np. o obrocie papierami wartościowymi lub zasadach prawa bankowego, przepisów o organizacji itd.
  • W sytuacji, gdy do pełnej księgowość są zobowiązane samorządy
  •  W przypadku oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Jak widać to nie są proste zasady rozliczeń księgowych, dlatego najlepszym rozwiązanie w przypadku wszystkich firm jest powierzenie prowadzenia księgowości księgowym z biura rachunkowego. 

Posted in Bez kategorii.