Co to jest uproszczona księgowość

Co to jest uproszczona księgowość?

Co to jest uproszczona księgowość? Księgowość uproszczona to sprawniejsze rozliczanie się z urzędem skarbowym. A mogą z niej skorzystają zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy, gdy ich roczny przychód nie jest większy niż 2 000 000 euro. Jeżeli ta kwota limitowa zostanie przekroczona trzeba będzie przejść na księgowość pełną. Księgowość uproszczona oznacza, prowadzenie KPiR, czyli książki przychodów i rozchodów. Jakie firmy mogą być rozliczane poprzez księgowość uproszczoną? Z tej formy mogą skorzystać spółki jawne i cywilne osób fizycznych, spółki socjalne i spółki partnerskie. Jeżeli ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i posiada wiedzę na temat przepisów prawa gospodarczego i podatkowego może prowadzić księgowość uproszczoną samodzielnie. W przeciwnym przypadku powinna być prowadzona przez biuro rachunkowe.

Jakie obowiązki muszą zostać spełnione przy księgowości uproszczonej?

Do prowadzenia książki przychodów i rozchodów obowiązuje limit, który jest przeliczany po średnim kursie podanym przez NBP (na 30 września) i dotyczy roku, który poprzedza rok obrotowy.

Przy księgowości uproszczonej należy prowadzić:

  • KPiR – opodatkowanie liniowe lub według skali podatkowej
  • W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych prowadzenie ewidencji przychodów.

W zależności od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej może istnieć konieczność prowadzenia następujących ewidencji: wyposażenia (powyżej 1,500 zł), środków trwałych (przekraczających wartość 3,500 zł.), Dla PIT i VAT ewidencja przebiegu pojazdu oraz rejestry VAT. Vat-owcy są zobowiązani do prowadzenia rejestru zakupu i sprzedaży VAT. Co musi zawierać rejestr? Dane kontrahentów, podstawę opodatkowania oraz inne dane związane z podatkiem VAT. Na jego podstawie należy wypełnić deklarację VAT-7 i dotyczy to miesięcznych rozliczeń albo deklarację VAT-7k, jeżeli dotyczy kwartalnych rozliczeń. Przygotowane deklaracje podatnik powinien dostarczyć do 25 dnia miesiąca, który następuje po okresie rozliczeniowym (w formie elektronicznej).

KPiR przy księgowości uproszczonej

Każdy, kto prowadzi księgę przychodów i rozchodów płaci podatek od uzyskanych dochodów, czyli od przychodu należy odliczyć koszty. Następuje to według stawki 19% przy podatku liniowym i 18% i 32% przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Przedsiębiorcy bez dochodów nie płacą podatku. Podstawą KPiR są takie dokumenty jak: faktury, rachunki i dowody wewnętrzne.

Kiedy należy założyć KPiR? Jest to dzień rozpoczęcia działalności bądź też dzień 1 stycznia danego roku podatkowego. Podatnik jest zobowiązany poinformować urząd skarbowy adekwatny do miejsca zamieszkania o założeniu księgi do 20 dni od dnia jej założenia. KPiR to 17 kolumn, które po uzupełnieniu na koniec każdego miesiąca muszą zostać podsumowane.

Jak przedsiębiorcy mogą ujmować koszty uzyskania przychodu? Mogą wykorzystać metodę kasową, czyli uproszczoną albo memoriałową, w której trzeba oddzielić koszty wynikające z przychodu osiągniętego w danym roku (bezpośrednie) od poniesionych kosztów pośrednich. W pierwszym przypadku dotyczą one dwóch lat podatkowych i trzeba je podzielić na lata, których dotyczą. Jeżeli prowadzenie księgi przychodów i rozchodów nastręcza trudności warto powierzyć te zadania księgowym z biura rachunkowego, którzy zawsze uwzględniają specyfikę danej działalności gospodarczej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w księgowości uproszczonej

Jest to forma opodatkowania, polegająca na tym, że podatnik płaci podatki na podstawie stawki według konkretnego rodzaju działalności. A jego wysokość jest zależna od uzyskanych przychodów. Koszty nie są brane pod uwagę. Każdy, kto rozpoczyna działalność i chce skorzystać z tego sposobu rozliczeń może to uwzględnić w CEIDG-1 (wniosek rejestracyjny). Czy można zmienić tą formę opodatkowania? Tak, w tym celu podatnik ma obowiązek złożenia oświadczenia do naczelnika urzędu skarbowego (do 20 stycznia roku kalendarzowego). Czy każdy przedsiębiorca ma możliwość korzystania z ryczałtu? Nie, z tej formy nie mogą skorzystać osoby prowadzące

  • Lombard, aptekę, kantor a także handel częściami samochodowymi i wartościami dewizowymi.
  • Prowadzące ten sam rodzaj działalności, co małżonek lub prowadzą wspólnie spółkę.
  • Zajmują się wytwarzaniem produktów akcyzowanych.
  • Wolne zawody z wyłączeniem niektórych zawodów np.: lekarz, położna, nauczyciel.
  • Świadczą usługi takie jak np.: pośrednictwo finansowe, fotografie, reklamowe.
  • Osoby zatrudnione na umowę o pracę i planujące prowadzenie swojej firmy i wykonywanie pracy w ramach tej działalności na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy.

Wysokość stawki ryczałtu będzie zależna od rodzaju działalności. Jaka jest wysokość stawek? Od 20% do 2 %.

Ewidencja środków trwałych w księgowości uproszczonej

Prowadząc KPiR każdy przedsiębiorca ma obowiązek rzetelnego prowadzenia ewidencji środków trwałych. W przypadku ryczałtu podatnik musi prowadzić wykaz środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych. Wszystkie wykazywane środki trwałe przedsiębiorca musi użytkować do prowadzenia działalności gospodarczej. Do ewidencji musi zostać wpisany każdy środek trwały o początkowej wartości przekraczającej 10000 złotych. Zakupy o niższych kwotach mogą być zaksięgowane w kosztach w tym miesiącu, w którym środek zaczął być użytkowany.

Innym rozwiązaniem jest jego wprowadzenie do środków trwałych stosując jednorazową amortyzacją. Aby prowadzić poprawnie ten rodzaj ewidencji, konieczne jest ustalenie początkowej wartości środka trwałego. Wszystkich wpisów dokonuje się na podstawie dokumentów wskazujących początkową wartość składników majątku. Korzystając z usług biura rachunkowego nie trzeba będzie głowić się nad zasadnością ujęcia tego lub innego środka trwałego.

Innym rodzajem rozliczeń jest karta podatkowa  

Uznawana za najprostszy sposób rozliczeń, ponieważ stawka podatku jest stała, nie jest brany pod uwagę uzyskiwany przychód. Jeżeli przedsiębiorca spełnia konkretne wymagania związane z charakterem prowadzonej działalności, liczby pracowników i miejsca jej wykonywania, może rozliczać się na KP.

Przedsiębiorcy, którzy chcą zająć się tylko prowadzeniem firmy i pomnażaniem zysków, mogą powierzyć prowadzenie księgowości uproszczonej księgowym z biura rachunkowego. Posiadają oni wiedzę jak spełnić każde wymaganie formalno-rachunkowe i dostosować się do określonych norm prawnych.  

Posted in Bez kategorii.