Biuro rachunkowe - kto może prowadzić?

Biuro rachunkowe – kto może prowadzić?

Biuro rachunkowe – kto może prowadzić? Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się obsługą takich dziedzin jak: finanse, podatki i rachunkowość. Przedsiębiorcy stawiający na rozwój swojego biznesu powierzają prowadzenie ksiąg, rozliczeń, płac, specjalistom z biura rachunkowego. Jest to zrozumiałe, ponieważ szybko zmieniające się przepisy prawne, śledzenie zapisów nowych ustaw wymaga czasu i dokładnej analizy zawiłych paragrafów. Stając przed wyborem księgowych z biura rachunkowego warto wiedzieć kto może je prowadzić, aby uzyskać profesjonalną obsługę? MH biuro rachunkowe posiada nowe standardy w obsłudze księgowej i świadczy w tym zakresie doradztwo podatkowe. Ponadto prowadzi sprawy od kontroli podatkowej po skargę przed NSA.

Czym jest taki podmiot gospodarczy jak biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe realizuje usługi księgowo-kadrowe na zlecenie przedsiębiorcy lub osób fizycznych. Ten podmiot gospodarczy działa zgodnie z zawartą z klientem umową. Jakie zadania spełnia biuro rachunkowe? Księgowi zajmują się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, przechowywaniem faktur, reprezentowaniem przedsiębiorcy w urzędzie skarbowym, ZUS oraz w innych organach administracyjnych. W związku z tym, że odpowiedzialność za sposób prowadzenia księgowości ponosi przedsiębiorca, przed podjęciem ostatecznej decyzji i współpracy z konkretnym biurem rachunkowym trzeba sprawdzić, kto może prowadzić taką działalność. Rozpoznanie rynku i zapoznanie się z opiniami innych klientów biura będzie jedną ze wskazówek przemawiających za skorzystaniem z jego pomocy.

Biuro rachunkowe kto może prowadzić?

Biuro rachunkowe oferuje usługi związane z prowadzeniem księgowości a jest to zapisane w ustawie o rachunkowości (art. 76a). Natomiast art. 4 tej ustawy określa czynności jakie mogą być realizowane przez ten podmiot gospodarczy:   

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie otrzymanych faktur, dokonywanie systematycznych zapisów zdarzeń w porządku chronologicznym.
 • W określonych odstępach czasu przeprowadzanie inwentaryzacji zmierzającej do ustalenia aktualnego stanu aktywów i pasywów, a także ich wyceny z przedstawianiem wyniku finansowego.
 • Przygotowywanie wymaganych sprawozdań finansowych.
 • Zbieranie oraz przechowywanie uzyskanej od klienta dokumentacji w tym dowodów księgowych.

Kto może prowadzić biuro rachunkowe? Tak naprawdę każda osoba, ponieważ założenie oraz jego prowadzenie nie wiąże się z żadnymi obwarowaniami odnośnie poziomu wykształcenia kierunkowego, doświadczenia czy też posiadania stosownego certyfikatu. Aby prowadzić biuro rachunkowe trzeba mieć zdolność do czynności prawnych, być osobą pełnoletnią i nieubezwłasnowolnioną. Osoba ubiegająca się o rozpoczęcie takiej działalności nie może być skazana za przestępstwo przeciwko: mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz pieniędzmi. Może zarejestrować firmę w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza) lub w KRS (spółka).

MH biuro rachunkowe spełnia wszystkie wymogi do prowadzenia działalności gospodarczej, jego usługi objęte są ubezpieczeniem, dlatego za ewentualne błędy i związane z tym szkody odpowiadać będzie ubezpieczyciel. Doradca podatkowy składa swój podpis na deklaracjach oraz zeznaniach podatkowych i ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.

Jakie zadania realizuje biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe MH działa w imieniu i na rzecz swojego klienta w zakresie procedur finansowo-księgowych.

W zakresie księgowości wykonuje takie zadania jak:

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych.
 • Rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego.
 • Przygotowywanie zakładowego planu kont.
 • Prowadzenie rozliczeń w ramach karty podatkowej.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT i CIT.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (rocznych), do GUS i NBP, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia a także wartości niematerialnych.
 • Rozliczanie transakcji zagranicznych.
 • Przeprowadzanie kontroli rozliczeń księgowych i wprowadzanie ewentualnych korekt.

W zakresie kadr i płac:

 • Opracowanie listy płac zatrudnionych w danej firmie pracowników oraz rozliczanie wynagrodzeń.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników oraz rozliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, urlopów.
 • Przygotowywanie i dostarczanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.  
 • Przygotowywanie miesięcznych i rocznych informacji podatkowych PIT.

MH biuro rachunkowe świadczy doradztwo podatkowe, specjalista łączy znajomość prawa podatkowego z wiedzą na temat praktycznego zastosowania przepisów. Korzystając z jego usług przedsiębiorstwa może bezpiecznie prowadzić swoją firmę, ponieważ ryzyko błędu w rozliczeniach i dokumentach podatkowych jest minimalne.

Współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym to wsparcie w prowadzeniu biznesu

Biuro rachunkowe wspiera przedsiębiorcę w zarządzać finansami jego firmy, ponieważ opracowuje analizę ryzyka finansowego i optymalizację podatkową. Zakres obowiązków pracowników biura zależny od zapisów umowy jaka została zawarta z danym klientem. MH biuro rachunkowe zapewnia przedsiębiorcy wszechstronną obsługę od prowadzenia księgowości, kadr i płac, doradztwa podatkowego po zakładanie spółek. Księgowi są niezwykle istotnym składnikiem prawidłowo działającej firmy. Przedsiębiorcy (mini i średni) nie muszą budować działu księgowości, ponieważ korzystniejszym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z biurem rachunkowym.    

Posted in Bez kategorii.