UBEZPIECZENIE

pełna księgowość

Nasze usługi objęte są ubezpieczeniem w ramach którego ubezpieczyciel odpowiadać będzie za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w następstwie jego działania lub zaniechania. Suma ubezpieczenia to ponad 60 000 PLN od jednego zdarzenia.

 • Ubezpieczenie dotyczy usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i szkód wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością. Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
  • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
  • wyrządzonych przez ubezpieczonego, który przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, chyba że szkoda została wyrządzona w związku z prowadzoną działalnością w czasie, w którym ubezpieczony spełniał te warunki;
  • polegających na zapłacie kar umownych;
  • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.
 • Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.