Księgowość

W ramach księgowości:

- prowadzimy książkę przychodów i rozchodów
- rozliczamy ryczałt ewidencjonowany
- prowadzimy księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
- sporządzamy zakładowy plan kont oraz zasady polityki rachunkowości
- rozliczamy kartę podatkową
- sporządzamy i składamy deklaracje podatkowe CIT, VAT
- sporządzamy roczne sprawozdania finansowe, sprawozdania wymagane przez GUS i NBP
- sporządzamy zeznania roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
- prowadzimy ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
- rozliczamy transakcje wewnątrzunijne i zagraniczne
- reprezentujemy klientów przed Organami Podatkowymi oraz innymi instytucjami
- wykonujemy audyt rozliczeń księgowych wraz ze stosownymi korektami w tym zakresie